Bæredygtighed

Bæredygtighed er en stor del af VTI’s DNA, og det forpligter! Vi ønsker at tage ansvar for vores indvirkning på miljøet og samfundet, hvor vi kontinuerligt arbejder på vores forpligtelser.

Læs mere om bæredygtighed i VTI

7

Bæredygtighed er en del af vores DNA

VTI’s identitet er stærkt forankret i et indgående fokus på bæredygtighed og ansvarlig ageren. Vi sigter mod at være en sund og bæredygtig organisation, der både nu og i fremtiden arbejder målrettet på at realisere de intentioner, hele verden taler om og er afhængig af.

Vores ambition er at være foregangsvirksomhed i samspillet mellem både at minimere vores negative påvirkning på miljøet, være konkurrencedygtig samt bidrage positivt til samfundets udvikling. Med de idealer og intentioner ønsker vi at være den foretrukne og ansvarlige samarbejdspartner, hvorfor det er vigtigt for os, at vores kunder, medarbejdere, leverandører og den øvrige omverden deler den samme bæredygtige forståelse og tankegang som os.

Vi forpligter og dedikerer os til at arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid, hvilket vores arbejde med FN’s verdensmål er med til at understøtte og realisere.

Dette inkluderer vores reduktion af CO2-udledning og affaldsmængder, hvor vi tilstræber at nedbringe vores udledning og genanvende så mange materialer som muligt. I den forbindelse vil vi ligeledes fremme ansvarligt brug af ressourcer, samt medvirke til lokal og global miljøbevarelse.

VTI vil som arbejdsplads være sund, ansvarlig og attraktiv. Vi tilstræber derfor lige muligheder for alle vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Oven i det vil vi uddanne og informere vores medarbejdere og samarbejdspartnere om vores indsats for at beskytte miljøet.

Det betyder også, at vi vil arbejde for en bæredygtig forsyningskæde ved at stille krav til vores leverandører og indgå i samarbejder om bæredygtige løsninger.

Vi erkender og anerkender, at den bæredygtige rejse og indsats er fyldt med dilemmaer og svære valg, hvorfor vi kontinuerligt tilstræber at være gennemsigtige og åbne i vores kommunikation både internt og eksternt. Det er nødvendigt, hvis vi vil realisere de intentioner, hele verden taler om og er afhængig af.

Vores fokus på de tre bundlinjer

Fundamentet for en sund og bæredygtig virksomhed, der også i fremtiden kan stå stærkt, er de tre bundlinjer. Som en del af det understøttende arbejde med verdensmålene arbejder vi i VTI hver dag strategisk og professionelt med den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje.

Medarbejdernes omsætning af strategien er afgørende for, at VTI kan skabe bæredygtig succes. Vi tager udgangspunkt i de ydre og indre indflydelsesfaktorer, og det er medarbejderne selv, der med stolthed, professionalisme og ejerskab får strategiens fokusområder i mål inden for bundlinjerne og verdensmålene.

 

  • Den miljømæssige bundlinje: Vi har et konstant fokus på bæredygtigt og ansvarligt skovbrug, hvor vi udelukkende arbejder med certificeret træ. Derudover fokuserer vi på energioptimering og arbejder aktivt med at reducere affald, øge genanvendelse og minimere forurening.
  • Den sociale bundlinje: Vi fokuserer på et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan føle sig sikre, og hvor vi dyrker forskelligheden. Vi skal bidrage til medarbejdernes sundhed, sikre lige vilkår og muligheder, mens vi nedbringer sygefravær og arbejdsskader.
  • Den økonomiske bundlinje: Vi fokuserer på at investere i fremtiden på en økonomisk bæredygtig måde. Vi implementerer bæredygtige løsninger, som bidrager til væksten på den lange bane for alle i værdikæden.

VTI og FN’s verdensmål

For at føre vores bæredygtige strategi ud i virkeligheden, så vi gør mest muligt for verden omkring os, er det vigtigt og helt naturligt for alle medarbejdere i VTI at arbejde med FN’s verdensmål. Det gør vi både for at være bevidste om de tiltag, vi allerede har sat i søen, men også for at sætte nye mål for fremtidens VTI og vores aftryk på verden.

Vi tager vores samfundsansvar alvorligt på mange parametre, men har udvalgt fire særlige verdensmål, hvor vi kan gøre den største forskel for verden. Inden for hvert af de fire mål arbejder vi med de enkelte forhold, som vi vurderer, har størst indvirkning for både VTI, men i endnu højere grad resten af verden.

Vores arbejde med FN’s verdensmål er ikke begrænset til de fire nedenstående verdensmål, for i virkeligheden arbejder vi på tværs af flere mål. I VTI er vi samtidig bevidste om, at vi aldrig bliver færdige med at udvikle os inden for den bæredygtige agenda, fordi vi ved, at der følger et stort samfundsansvar i det at være produktionsvirksomhed.

En sund arbejdsplads

Vi tror på, at en attraktiv arbejdsplads er en arbejdsplads, som prioriterer medarbejdernes sundhed, lige vilkår og muligheder. Det er en arbejdsplads med plads til forskelligheder, og hvor vi fører en aktiv sundhedspolitik. Vi arbejder løbende med arbejdsmiljøet, vores måde at tale sammen på og at skabe de bedst mulige rammer for vores medarbejdere, så de er stolte af at arbejde i VTI.

Lokal forankring

Vi tager et stort socialt ansvar i lokalsamfundet i Vinderup og omegn, hvor vi ønsker at bidrage til uddannelse og arbejdspladser. Vi støtter lokale initiativer, foreninger og idrætsaktiviteter for at give noget tilbage til det lokalsamfund, vi er en del af. Det er vigtigt for os være en del af lokalsamfundet som en af byens store virksomheder.

Fokus på ansvarligt forbrug

I VTI har vi fokus på det ansvarlige forbrug igennem hele vores værdikæde, og vi arbejder løbende på at finde nye metoder inden for udnyttelse af råvaren, energireduktioner og affaldssortering. Vi tror på, at bæredygtighed og innovation går hånd i hånd, og derfor har vi etableret NORTO, der arbejder med at udvikle bæredygtige løsninger i vores restafskær. Placeringen af vores fabrik i Letland er ligeledes et fokus på ansvarligt forbrug, fordi vi kommer tættere på skoven og kunderne.

Omtanke på land

Den største forskel, vi som virksomhed kan gøre ude i verdenen, er vores fokus på bæredygtigt og ansvarligt skovbrug. Derfor arbejder vi udelukkende med træ, der er certificeret af enten FSC® eller PEFC. Disse certificeringer garanterer, at træet kommer fra skove, hvor der er taget hensyn til både miljømæssig og social ansvarlighed. Vi stiller som virksomhed også krav til både leverandørernes og vores egen transport, hvor vi løbende vil skifte diesel ud med el og hybrid.

Sådan arbejder vi med social bæredygtighed

I VTI har vi en dedikeret tilgang til social bæredygtighed, som er en integreret del af vores virksomhedskultur og forretningsstrategi. Vi tror på, at en virksomhed ikke kun skal have økonomisk fokus, men også fokus på samfundsmæssige og miljømæssige aspekter.

Vi prioriterer medarbejdernes trivsel og udvikling, og dette er afgørende for vores succes. Vi tilbyder uddannelses- og karrieremuligheder og arbejder på at skabe et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø. Vi har medarbejdere fra mange forskellige nationaliteter og etniciteter, og vi tror på, at denne diversitet er en styrke for vores virksomhedskultur og vores evne til at levere innovative og kreative løsninger.

Vi støtter også lokale organisationer og projekter i vores nærområde, og vi mener, at vores relationer til lokalsamfundet er afgørende for vores succes som virksomhed. I VTI vil vi fortsat arbejde på at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhed, der kan være en positiv kraft i samfundet.

Bæredygtigheds-rapporten 2022/2023

VTI’s bæredygtighedsrapport for 2022/2023 er vores første offentliggjorte rapport, men har flere års internt arbejde med bæredygtighed som solidt fundament. Rapporten er en samling af udvalgte vurderinger for VTI’s arbejde med bæredygtighed i Vinderup og vil senere også omfatte tiltagene på fabrikken i Letland.

Rapporten er udarbejdet i september 2023 og omfatter regnskabsåret fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Du kan læse rapporten her

Udvalgte resultater fra 2022/2023

Certificering af træ:
Hvad er det, og hvorfor er
det vigtigt?

I VTI lægger vi stor vægt på bæredygtigt og ansvarligt skovbrug. Derfor arbejder vi udelukkende med træ, der er certificeret af enten FSC® (Forest Stewardship Council®) eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Disse certificeringer garanterer, at træet kommer fra skove, hvor der er taget hensyn til både miljømæssig og social ansvarlighed.

FSC® og PEFC er begge internationalt anerkendte certificeringsordninger, der sætter høje standarder for skovbrug og træproduktion. Certificeringen indebærer bl.a., at der skal tages hensyn til:

  • At opretholde biodiversiteten
  • At skovdriften skal være ansvarlig og bæredygtig
  • At lokale samfund skal inddrages og have gavn af skovdriften.

Vores arbejde med FSC®- og PEFC-certificeret træ afspejler vores ønske om at tage ansvar for vores påvirkning af miljøet og produktionsforhold. Det betyder også, at vi kan tilbyde vores kunder produkter af høj kvalitet og med god samvittighed. 

Ved at vælge certificeret træ bidrager vi til at opretholde sunde skove og bevare biodiversiteten, samtidig med at vi støtter lokalbefolkningens levebrød og forhindrer, at træproduktionen fører til skovrydning og klimaforandringer. Vores valg om kun at arbejde med FSC®- og PEFC-certificeret træ er en del af vores overordnede mål om at skabe en mere bæredygtig fremtid og tage ansvar for vores samfund og miljø.

Certifikater

NORTO er en del af vores bæredygtige strategi

For os går bæredygtighed og innovation hånd i hånd, og derfor har vi etableret NORTO – vores søstervirksomhed, der arbejder med at udvikle bæredygtige løsninger inden for træindustrien. Men NORTO er mere end bare en søstervirksomhed. Den er en integreret del af vores bæredygtighedsstrategi.

Vi startede NORTO med det formål at udnytte træafskær og restmaterialer til at skabe nye og innovative produkter. NORTO fokuserer på at producere byggematerialer, herunder træpaneler og gulve, samt at udvikle innovative løsninger til indretning og opbevaring. Alt dette sker med en holistisk tilgang til bæredygtighed og med fokus på cirkulær økonomi.

Men NORTO har en større betydning for VTI end bare at være en bæredygtig produktionsenhed. Det er et sted, hvor vi kan teste nye teknologier, eksperimentere med bæredygtige processer og udvikle nye produkter, der passer til vores vision om at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Vi ser NORTO som et vigtigt værktøj i vores bæredygtige strategi, der hjælper os med at opfylde vores mål om at reducere vores miljømæssige fodaftryk og skabe en mere bæredygtig fremtid for vores planet. NORTO er en påmindelse om, at bæredygtighed ikke bare handler om at reducere vores påvirkning på miljøet, men også om at skabe innovative og kreative løsninger, der gavner os alle.

For VTI er NORTO således prototypen på et forpligtende og udviklende samarbejde, som vil kunne overføres til andre samarbejdspartnere.

$

Læs mere om NORTO inde på norto.dk

Smeta-standarden: Sådan arbejder vi med social ansvarlighed

VTI er medlem af Sedex, der er en global teknologivirksomhed, som med fokus på data understøtter medlemsvirksomhedernes arbejde med social ansvarlighed i hele forsyningskæden.Gennem vores medlemskab er vi auditeret i Smeta-standarden.Vi overholder med andre ord de vigtigste internationale standarder inden for social ansvarlighed, og forpligter os samtidig til hele tiden at have fokus på arbejdsmiljøet, og derved bidrage til VTI’s fortsatte vækst med fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår.Som medlem af Sedex forpligter vi os til at være en social ansvarlig virksomhed, der med udgangspunkt i understøttende data løbende arbejder på at forbedre alle aspekter i forhold til vores CSR-indsats.